1. Ke čtenáři

Milý čtenáři, nebuď překvapen, že se tuto knihu odvažuje napsat a nechat vytisknout pouhý šermíř a nikoli velký doktor nebo učenec.

Raději se zaraduj nad tím, jak jsou umění boje se zbraní a principy šermu čistě uspořádány do pravidel a zásad stylem tak systematickým, jako u jiných oborů. Jsi-li zvídavý šermíř a žízníš-li po vědomostech, najdeš při obracení těchto stránek mnoho užitečných ponaučení. A ještě větší potěšení najdeš, protože zde neuvádí teorii do praxe vážní vědcové (naši odvěcí soupeři ve vznešené honbě za slávou), ale je to tvůj vlastní druh, kdo nyní převádí praxi do správné teorie.

Prosím, věnuj mi důvěru, protože jsem za svůj čas shromáždil veliké množství zkušeností jak osobně, tak osvojením si znalostí ostatních.

Zde ti tedy nabízím pojednání o šermu, rozšířené o ilustrace, které zobrazují množství různých technik. Má slova vdechnou duši těmto nehybným a němým obrazům. A tak mnoho technik a principů bude v této knize vyobrazeno i vyloženo slovy.

Rozhodl jsem se napsat tuto knihu ve svém mateřském jazyce (italsky) a zdržet se noblesní a květnaté mluvy. Nestydím se přiznat svůj nedostatek učenosti, jelikož, abych citoval slavného kapitána naší doby,

“V mládí jsem nemohl držet ve stejné ruce meč i knihu.”

Myslím, že jsem se dost důkladně dotkl všeho podstatného, co považuji za související s tímto oborem. Snažil jsem se vyvarovat nejasností a mnohomluvnosti, ačkoli je dost obtížné náležitě stručně vytáhnout podstatu všech věcí týkajících se tohoto předmětu. Kupříkladu jsem se rozhodl vynechat geometrické pojmy, i když mnohé principy tohoto oboru jsou na geometrii založeny. Místo toho jsem se pokusil vyjádřit nezbytné geometrické zmínky jednoduchými pojmy a zpřístupit je tak každému.

Nenapsal jsem tuto knihu s cílem získat obdiv či chválu, jelikož jsem původně ani neměl v úmyslu ji vydat. Ale jestli v ní najdeš cokoli dobrého, poděkuj jeho nejvznešenějšímu veličenstvu, našemu králi, na jehož příkaz tuto práci vydávám a z jehož vnuknutí jsem ji napsal.

Také jsem vynechal velebení našeho vznešeného oboru, protože šerm je sám o sobě tak galantní a obdivuhodný, že nepotřebuje další slova chvály. Všichni víme, že právě mečem jsou chráněna království, obhajovány náboženství, mstěna újma a dosahováno míru a štěstí národů.

Pouze tě snažně žádám, aby ses vyvaroval používání tohoto vznešeného umění proti jiným ze své povýšenosti či abys působil násilí. Raději je užívej střídmě a se smyslem pro spravedlnost vyplývající z uvědomění, že konečné vítězství není v našich rukou, ale ve vůli Boží: nechť nám provždy On dá svou milost nejsvětější.

Přechozí téma

Salvatore Fabris - Umění šermu

Další téma

2. Kniha první

Tato stránka