RAPÍROVÝ SLOVNÍČEK

Slova a pojmy v tomto slovníčku jsou uspořádány spíše v logickém než abecedním pořadí. Silně doporučuji, aby se čtenář s těmito pojmy seznámil před analyzováním Fabrisova textu. Čtení bude snadnější a plynulejší a velmi to usnadní pochopení principů a technik vysvětlovaných Fabrisem.

ČÁSTI MEČE

Forte. Doslovně: "silný". Hrubí, polovina meče bližší šermířově ruce. Forte má dvě funkce: a) tato část čepele je nejlepší k provádění krytů; a b) touto částí čepele se nejvhodněji vzdoruje tlaku oponentovy čepele, když se dva meče dotýkají.

Hlavním důvodem, proč je tato polovina čepele mechanicky silnější než druhá polovina, není její masivní, široký tvar, jak si mnozí myslí. Je silnější protože když se podíváme na meč jako na páku, forte je nejblíže středu otáčení (šermířově ruce). Z toho dle principů mechaniky plyne, že námaha nezbytná k vykonání práce na páce-meči je větší na forte (resp. blízko osy otáčení).

To je důvod, proč při střetu dvou mečů (za předpokladu, že ostatní okolnosti jsou vyrovnané), má mechanickou výhodu ten, který se dotkne částí čepele blíže u ruky.

Debole. Doslovně: "slabý". Tenčí, neboli část čepele blíže k hrotu meče. Funkce debole je především útočná: kromě zjevně bodné úlohy, by debole mělo být použito v celé své délce k zasazování seků, čímž se k prvku nárazu přidá řezací pohyb, jak Fabris uvádí v Kapitole 3.

Hrot. (Punta). a) ostrá špička čepele meče nebo b) krátká část čepele obsahující špičku. Fabris toto slovo používá v obou významech a z kontextu je jasné kdy autor má na mysli jedno a kdy druhé. Úloha hrotu (špičky čepele) je současně útočná i obranná: útočná, protože zasazuje bod a obranná, protože udržuje oponenta ve vzdálenosti, když je meč držen v lince. Hlavní úloha hrotu (definovaného jako posledních pár palců čepele) je ve vytváření převahy meče.

Ostří. (Filo dritto). Doslovně: "pravé ostří". Když je meč v pochvě, je to ostří mířící směrem k zemi. Úloha ostří je útočná i obranná.

Rub. (Filo falso). Ostří, které míří vzhůru, když je meč v pochvě. Jeho úloha je útočná i obranná, i když ve Fabrisovi se nepoužívá tolik jako ostří.

Plocha. (Piatto). Obě ploché strany čepele mezi ostřími. Ve Fabrisovi plocha čepele nemá žádnou roli.

První. (Prima). Čtvrtina čepele nejblíže šermířově ruce. Je to silnější polovina forte a proto se s ní nejjistěji provádí kryty, dokonce i proti sekům. První část čepele nemá žádnou útočnou roli, kromě zajištění linky v průběhu útoku nebo krytu-protiútoku.

Druhá. (Seconda). Čtvrtina čepele od konce první části (viz výše) do středu čepele. Je to slabší část forte a proto se nehodí ke krytí silného seku, i když její schopnost krýt je pořád výborná. Druhá část čepele také nemá žádnou útočnou roli. Může ale být použita k potvrzení převahy meče a k opozici soupeřova debole v průběhu útoku nebo krytu-protiútoku.

Třetí. (Terza). Čtvrtina čepele od středu čepele do poloviny délky směrem k hrotu. Její úloha je hlavně útočná: měla by být použita spolu se čtvrtou částí k provádění seků. Jako silnější část debole by měla být využita k vytvoření a/nebo potvrzení převahy meče a v případě použití proti soupeřově čtvrté části je možno vzdorovat bodu.

Čtvrtá. (Quarta). Čtvrtina čepele, na které je hrot meče. Její úloha je čistě útočná: kromě zasazení bodu by měla být použita spolu s třetí částí k provedení seků.

STŘEHY A LINKY

Poznámka: Za účelem lepšího porozumění postojů a akcí popsaných v této knize se omezím na jednoduché definice a popisy střehů. Kdybychom ve skutečnosti věnovali správný dostatek prostoru popisu množství a složitosti prvků, které vytváří kvalitu a prazáklad italského rapírového střehu, vydalo by to na samostatné pojednání. Zde jednoduše popíšu polohu a výšku ruky a přirozený úhel vytvořený střehem, který určuje sílu střehu.

Je nezbytné zmínit, že ve Fabrisovi poloha ruky dává jméno nejen střehu, ale také akci (a vlastní podstatě), kterou sermíř dělá. Takže například "čtvrtá" může být čtvrtý střeh, kryt nebo útok bodem s rukou ve čtvrté poloze, nebo šermíř používající jakoukoli z těchto technik. Někdy Fabris upřesňuje rozdíly mezi "čtvrtou" (např. "otoč ruku do čtvrté"), někdy je obecný (např. "na této ilustraci vidíte čtvrtou, zasahující třeti"). Rozhodl jsem se v překladu zachovat tuto důležitou stylistickou vlastnost.

Všechny popisy předpokládají, že šermíř je pravák.

První. (Prima). Střeh, ve kterém je dlaň mečové ruky obrácená doprava. První střeh je většinou vysoký, mečová ruka se drží o něco výše než rameno. Přirozený úhel utvořený mečem v tomto střehu míří směrem dolů. Ilustraci prvního střehu najdete na rytině 2.

Druhý. (Seconda). Střeh, ve kterém je dlaň mečové ruky obrácena směrem k zemi. Druhý střeh je obecně ve výšce ramene a jeho přirozený úhel míří směrem dovnitř (doleva). Ilustraci druhého střehu najdete na rytině 4.

Třetí. (Terza). Střeh, ve kterém je dlaň mečové ruky obrácená doleva. Třetí střeh má mnoho různých podob, ale nejčastěji je mečová ruka níže než rameno, Přirozený úhel utvořený třetím střehem míří vzhůru. Správně utvořený třetí střeh najdete na rytině 10.

Čtvrtý. (Quarta). Střeh, ve kterém je dlaň mečové ruky obrácená vzhůru. Podobně jako třetí, i čtvrtý střeh má mnoho různých podob, i když nejčastěji je mečová ruka držena ve výšce ramene nebo trošku níže, a je trochu na vnitřní straně pravého kolene. Přirozený úhel utvořený čtvrtým střehem míří vně; i když čtvrtý je nesmírně všestranný v možnostech vytváření jiných úhlů užitečných k provádění bezpočtu technik. Příklad čtvrtého střehu najdete na rytině 14.

Zmetek. (Bastarda). Střeh sdílející vlastnosti dvou navazujících poloh ruky. Například střeh, ve kterém je dlaň ruky obrácená do polohy 10 hodin je střeh-zmetek mezi třetím a čtvrtým. V kapitole 2 Fabris uvádí, že ve své knize pro jednoduchost bude mluvit pouze o hlavních čtyřech střezích. Takže když si přečtete větu jako "obrátí ruku z třetího do čtvrtého", buďte si jisti, že Fabris popisuje přesun pozice ruky ze třetího střehu do čtvrtého a nikoliv, že by měl šermíř otočit ruku do střehu-zmetku mezi třetím a čtvrtým.

Vevnitř. (Dentro). Linka nalevo vzhledem k oběma mečům. Když jste vy a váš soupeř ve střehu a soupeřův meč je nalevo od vašeho, oba jste ve střehu dovnitř. To samé platí pro útok. Na rytině 21 vidíte příklad zásahu dovnitř - kde oba meče šermířů jsou navzájem nalevo od sebe.

Vně. (Fuori). Linka napravo vzhledem k oběma mečům. Když jste vy a soupeř ve střehu a soupeřův meč je napravo od vašeho, oba jste ve střehu vně. Rytina 22 ilustruje útok vně.

Nad (Di sopra), pod (Di sotto). Linka nad a pod soupeřovým mečem. Příklad: když útočíte na soupeře bodem pod jeho mečem, provádíte útok pod.

Linka (v lince, mimo linku). Meč je v lince, když míří vstříc soupeři podél kterékoliv linky popsané výše (vevnitř, vně, nad nebo pod).

Připravenost, být připraven, být nepřipraven (Presenza, in presenza, fuori presenza). Meč je připraven, když jeho hrot míří kamkoliv do obrysu soupeřova těla. Termíny "v lince" a "být připraven" lze použít zaměnitelně.

Změna linky (Mutare effetto). Akt změny dráhy šermířské akce (typicky útoku) mezi libovolnými čtyřmi linkami popsanými výše. Například změnu linky zevnitř vně provedete zahájením bodu vevnitř soupeřova meče a vedením svého meče pod soupeřovou zbraní až na druhou stranu, abyste dorazil k cíli vně. Cavazione (viz definice) je nejběžnější způsob změny linky.

Nad pravou nebo levou nohou. (Sopra il destro nebo sinistro piede). Když stojíte ve střehu s pravou nebo levou nohou vepředu. Není-li uvedeno jinak, většina mistrů té doby předpokládala utvoření střehu nad pravou nohou (s pravou nohou vpředu).

Protipostoj, protistřeh. (Contrapostura, contraguardia). Drobné variace nebo úpravy každého z hlavních střehů, odpovídající umístění soupeřova meče a zavírající linku soupeřova meče. Takto Fabris zobrazuje protistřeh.

MENZURY (VZDÁLENOSTI)

Misura Larga. Doslovně dlouhá menzura. Vzdálenost mezi vámi a soupeřem, ze které jej můžete ohrozit hrotem svého meče tak, že provedete výpad pravé nohy a levá zůstane položená. Je jasné, že tato menzura závisí na několika faktorech jako jsou váš postoj, schopnosti a délka vašeho meče. Menzury jsou tudíž relativní a ne absolutní.

Nahoře: Dva šermíři stojí v dlouhé menzuře. Dole: Výpad z dlouhé menzury: šermíř napravo zvládne dosáhnout na soupeře výpadem pravé ruky s levou nohou položenou na zemi.

Misura Stretta. Doslovně krátká menzura. Vzdálenost mezi vámi a soupeřem, ze které jej můžete ohrozit hrotem svého meče pouhým ohnutím v těle a kolenou dopředu a natažením ruky bez pohybu chodidel. Krátkou menzuru dosáhnete z dlouhé menzury pohybem pravé nohy vpřed a udržováním těla nad levou nohou. Na obrázcích dole vidíte, že šermíř napravo dosáhne krátké menzury (zatímco druhý je stále v dlouhé) a pak provede rychlé prodloužení ohnutím v pase a kolenou vstříc soupeři.

Nad: Z dlouhé menzury šermíř napravo vykročil pravou nohou a dosáhl krátké menzury. Tělo udržuje vzadu nad levou stranou. Pod: Po získání krátké menzury může šermíř napravo dosáhnout na soupeře pouhým ohnutím v kolenou a pase směrem vpřed.

Vezměte prosím na vědomí, že na těchto obrázcích dlouhé menzury a krátké menzury levá chodidla obou šermířů zůstávají na stejném místě.

Mimo menzuru. (Fuori misura). Vzdálenost mezi vámi a soupeřem, ze které nejste schopen jej ohrozit hrotem meče dokonce ani s výpadem pravé nohy.

V menzurách, ve vzdálenostech. (Nelle misure, nelle distanze). Být v menzurách nebo ve vzdálenostech znamená být v dlouhé menzuře nebo v krátké menzuře (proto množné číslo), neboli obecně být ve vzdálenosti, ze které můžete ohrozit soupeře jedním pohybem.

Zrušení menzury. (Rompere di misura). Akce ustoupení z menzur mimo menzuru, například z místa, odkud je možné ohrozit jedním pohybem, do místa, odkud toto není možné.

Získání menzury, vstoupení do menzury (Guadagnare la misura, entrare in misura). Jedná se o akt vkročení do menzury z místa mimo menzuru. Z dlouhé menzury se jedná o akt vkročení do krátké menzury.

PŘEVAHA MEČE

Nalezení meče. (Trovare la spada a jiná synonyma). Nalézt meč znamená napolohovat váš meč proti soupeřovu meči tak, že váš meč využívá mechanickou výhodu. Toho lze hlavně dosáhnout zkřížením čepelí v místě, které je blíže vašemu forte než jeho forte a zaujmutím výhodného úhlu (mezi tím se hrot stále udržuje připraven nebo ne moc daleko od připravenosti). Nalezení soupeřova meče vám dá převahu meče. Fabris doporučuje provádění této akce bez kontaktu čepelí. Rytiny 124 a 131 jsou příkladem nalezení meče - první vně, druhá vevnitř.

Svobodný meč, udržování svobody meče. (Spada libera). Meč je svobodný, pokud nebyl nalezen (zaměstnán, získán, atd. viz definice výše) soupeřem.

Ztráta meče. (Perder la spada). Ztratit zbraň soupeři znamená ztratit převahu vašeho meče vůči soupeři. Jinými slovy když jste původně našel soupeřův meč a pak sledem okolností soupeř našel místo toho váš meč, ztratil jste meč.

PRÁCE NOHOU

Pevná noha (útok s pevnou nohou) ([Ferire a] piede fermo). 1) Útok provedený výpadem pravé nohy, který ponechá levé chodidlo zakotvené. 2) Útok provedený natažením paže a ohnutím v těle a kolenou vpřed bez jakéhokoli pohybu chodidel. Dva útoky nad Misura Larga (typ 1: výpad pravou nohou) a Misura Stretta (typ 2: natažení bez pohybu chodidel) jsou příkladem útoku s pevnou nohou.

Překrok. (Passure). Útok je proveden pohybem obou chodidel, jedno za druhým. Typicky je překrokem série kroků vpřed začínající zadní nohou (vetšinou levou). Rytina 20 je dobrý příklad této techniky.

Široký rozestup, krátký rozestup. (Passo grande, passo piccolo). Vzdálenost mezi chodidly ve střehu. Postoj ve střehu se širokým rozestupem znamená mít chodidla zhruba jeden a půl délky boty nebo více od sebe; postoj ve střehu s krátkým krokem znamená mít chodidla blíže u sebe.

Girata. Doslovně "obrat (obracení)". Úhybová akce provedená buď otočením levé nohy zpět a obratem okolo pravé nohy, nebo odvracením pravé nohy (a těla) pryč od linky soupeřova útoku. Práce nohou v obou těchto akcích je základem k odstranění těla z linky soupeřova útoku. Rytina 19 a 18 jsou příklady těchto technik.

NAČASOVÁNÍ

Tempo. Doslovně "čas". Ačkoli doboví mistři jej definují mírně odlišnými způsoby, tempo v šermu rapírem znamená čas potřebný k provedení pohybu v menzurách a příležitost k útoku danou soupeři v průběhu provádění tohoto pohybu. Tempo je tudíž čas i pohyb v Aristotelském pojetí. Důvodem, proč je provedení pohybu v menzurách zároveň nabízení příležitosti k soupeřovu útoku, je toto: je nemožné provést víc jak jeden pohyb v průběhu času potřebného k provedení tohoto pohybu. Takže když se rozhodnete k provedení konkrétního pohybu (např. vykročení kupředu), jste vytížen plně touto a pouze touto akcí, a dokud tato akce neskončila, nemůžete provést jinou akci (např. odchod mimo menzuru). Tudíž v průběhu času (tempa), který potřebujete k dokončení pohybu, jste vystaven útoku soupeře.

Převzetí tempa. (Prendere il tempo). Využití příležitosti k útoku vytvořené pohybem (tempem) soupeře v menzurách. Obecné pravidlo jak odhadnout jaké tempo převzít je: tempo by mělo být přebráno, pokud čas k provedení útoku je menší nebo stejně dlouhý, jako potřebuje soupeř k obraně.

Převezměte tempo, když:

Pokud Tú je čas potřebný k útoku; To je čas potřebný k soupeřově obraně. Důvodem, proč i stejný čas (T = To) je dobré tempo k převzetí, je to, že útočník má výhodu zahájení akce. Pomůckou k odhadu tohoto času je zvážení 1) vzdálenosti mezi hrotem vašeho meče a cíle, a 2) vzdálenost mezi soupeřovým forte a vaší čepelí.

V krátké menzuře lze tempo převzít nejen porovnáním času soupeřova pohybu vůči vašemu pohybu, ale také porovnáním jeho nehybnosti vůči vašemu pohybu. Můžete převzít tempo, když čas potřebný k vašemu útoku je menší nebo stejně dlouhý jako soupeřovo setrvání bez pohybu dříve, než začne provádět svou obrannou akci. Ve Fabrisovi je toto případ přijatelného útoku mimo tempo (viz níže).

Mimo tempo. (Fuori tempo). Akce (typicky útok) neprovedená v průběhu tempa nabídnutého soupeřem. Kromě příkladu uvedeného v předchozím odstavci, útok mimo tempo znamená dávání tempa soupeři a většinou vede k zásahu soupeřem nebo, v nejlepším případě, k souzásahu.

Vytvoření tempa. (Fare il tempo). Úmyslné provedení pohybu v menzuře, často za účelem vylákat soupeře k útoku, aby jej bylo možno porazit v kontratempu (viz níže).

Kontratempo. Útok provedený převzetím tempa ze soupeřova vlastního útoku (který, na oplátku, mohl zahájit útok převzetím tempa z pohybu, který jste provedl).

Jedno tempo, stesso tempo. (Tempo medesimo). Výraz použitý v odkazu na kryt a protiútok provedený v jednom pohybu (neboli v jednom tempu).

Dvě tempa. (Due tempi). Výraz použitý v odkazu na kryt a odvetu (riposte) provedenou ve dvou různých pohybech jeden za druhým (tudíž ve dvou tempech).

ÚTOKY

Zásah. (Ferita). Promyšlená útočná akce sestávající z bodu nebo seku. Slovo ferita(It.:"zranění") bylo v té době rozšířené k popisu záměru zaútočit, dokonce i v bezpečném prostředí šermířského sálu, kde se šermíři ve skutečnosti nezraňovali. Tudíž, "zásah" může být bod, protiútok nebo jednoduše získaný bod.

Úder. (Colpo). Obecné slovo naznačující útočnou akci mečem. Úder může být bod nebo sek.

Kontra, protiútok. Útočná akce proti soupeřovu útoku. Kontra se liší od odvety, protože ta nastává ve druhém tempu po krytu, zatímco kryt-protiútok je typicky jednotempová akce (viz definice výše), ve které protiútok probíhá současně s krytem. Originální text jednoduše nazývá protiútok ferita (zásah).

Výpad (Distesa). Útok bodem, ve kterém se ruka s mečem napne vůči soupeři a pravá noha je vedena vpřed velmi dlouhým krokem, aby dosah byl co největší. Levé chodidlo zůstává pevně na zemi a při správném provedení by se nemělo posunout vpřed. Typické pro výpad v italském rapíru 17. století je ohnutí těla vpřed, což přidá k dosahu útoku několik palců navíc. Výpad je příkladem útoku s pevnou nohou (viz příklad výše).

Bod švihem, bod s propnutou rukou. (Lanciare la spada, slancio). Bod získaný především prudkým napnutím paže. Fabris bod švihem nemá rád, protože bod není podpořen zbytkem těla (a nohami) a díky tomu je tento typ útoku slabý a nepřesný.

Sek. (Taglio). Útočná akce, ve které je samotná vlastnost ostří meče užita k řezání do soupeřova těla. Oblíbenými terči pro tento útok u italských mistrů ze 16. a z raného 17. století jsou hlava a končetiny.

Bod. (Punta). Útočná akce, ve které se hrot meče používá k proniknutí do soupeřova těla víceméně po přímce. Podle italských mistrů ze 16. a 17. století má bod přednost před sekem ze dvou důvodů: 1) je smrtelnější 2) potřebuje pouze jeden pohyb (tempo).

SEKY
Rozčlenění seků
Názvosloví seků se obecně skládá ze dvou slov: první popisuje jestli sek vychází z pravé nebo levé strany sekajícího (mandritto nebo riverso) a druhé určuje z jakého směru sek dopadá na terč (fendente, squalembrato, tondo).

První jméno seku je buď mandritto nebo riverso.

    Mandritto je jakýkoli sek, který vychází z pravé strany sekajícího šermíře.
    Riverso je jakýkoli sek, který vychází z levé strany sekajícího šermíře.

Druhé jméno seku je libovolné z následujících, v závislosti na daném směru akce.

    Fendente: sek konaný téměř kolmo shora dolů.
    Squalembrato: sek shora dolů šikmo.
    Tondo: sek konaný vodorovně.

Příklady: mandritto tondo (sek vycházející z pravé strany šermíře konaný vodorovně); riverso squalembrato (sek vycházející z levé strany šermíře směrem dolů šikmo).

Existují čtyři seky, které nedodržují typické názvosloví mandritta a riversa:

    Falso dritto: šikmý sek zdola vzhůru, zprava doleva, zasazený rubem meče.
    Falso manco: šikmý sek zdola vzhůru zleva doprava, zasazený rubem meče.
    Sottomano: vertikální sek zdola vzhůru z pravé strany šermíře zasazujícího sek.
    Montante: vertikální sek zdola vzhůru vycházející z levé strany šermíře zasazujícího sek.

CAVAZIONI

Cavazione. Změna linky pohybem meče z jedné strany soupeřovy čepele na druhou. Cavazione lze provést zevnitř ven (a naopak), nebo zespoda nad soupeřův meč. Protože cavazione znamená tempo (viz definice), je málokdy prováděna bez současného bodu. Z toho plyne, že cavazione je v tomto stylu často jak pohyb dopředný tak i boční (nebo svislý). Jsou dva druhy cavazioni:

    Cavazione tempa (di tempo): provedená v tempu soupeřova pokusu o nalezení nebo odražení vašeho meče.
    Cavazione v poslušnosti: provedená k osvobození vašeho meče poté, co jej soupeř našel.

Kontrocavazione. Odpověď na soupeřovu cavazione provedením vlastní cavazione. Tak vaše čepel skončí na stejné straně soupeřovy čepele, kde byla před provedením jeho cavazione.

Ricavazione. Odpověď na soupeřovu kontrocavazione provedením další cavazione.

Půl-cavazione. (Mezza cavazione). Pohyb čepele z libovolné strany soupeřova meče pod soupeřův meč.

Zadržení meče. (Commettere di spada). Akt přerušení cavazione a přesunutí vašeho meče zpět na stranu odkud cavazione začala.

Sfalsata. Sfalsata je alternativní termín pro cavazione. Fabris tento termín používá jednou, zatímco jiní autoři jako Agrippa a Paternoster ho užívají několikrát.

JINÉ AKCE A POJMY

Úhyb, uhnutí (Schivar di vita). Pohyb nohou a/nebo těla, jehož smyslem je utéci nebo se vyhnout přicházejícímu soupeřovu útoku, nebo prostě dostat se z linky. Úhyb lze použít místo krytu nebo současně s ním. Dvě giraty zobrazené výše jsou dobrým příkladem úhybů.

Finta. (Finta). Klamavá akce určená k tomu, aby se soupeř pohnul a tím vytvořil tempo nebo odkrytí. Velmi často se finta skládá z útoku: když se soupeř pohne k obraně, vytvoří odkrytí někde jinde, kam je možno zasáhnout jednoduchou cavazione. V jiných, méně častých případech, mužete provést různé akce jako fintu, jako například kryt, cavazione nebo i ústup za účelem vylákání soupeře, aby udělal to, co chcete.

Protifinta (Contrafinta). Finta jako odpověd na fintu. Příklad: Soupeř naznačí útok dovnitř. Místo provedení jednoduchého krytu (což by od vás chtěl), provedete kryt-protiútok mířený na jeho hlavu; soupeř se cítí ohrožen vaší protifintou, zvedne meč k obraně, čímž odkryje linku vašemu útoku.

Výzva (Chiamata). Záměrné předvedení odkrytí soupeři; cílem výzvy je vylákat soupeře k útoku, aby jej bylo možno porazit dobře připraveným protiútokem. Rytina 6 je perfektní příklad výzvy ve Fabrisovi, rytina 44 ukazuje protiútok v soupeřově útoku.

Změna (Mutazione). Jakýkoli pohyb nebo změna postoje, střehu nebo umístění chodidel. Změna v menzurách je také tempo; změna mimo menzury je pouhá změna. Fabris často používá slovo změna k popisu změny linky.

Kryt. (Parare, parata). Obranná akce, při které se k odvrácení útoku použije meč, druhá zbraň nebo levá ruka.

Poslušnost. (Ubbidienza). Situace, kdy je soupeř donucen držet se vašich záměrů a provádět akce, které chcete aby prováděl. Například můžete být v situaci, kdy chcete aby soupeř zvedl meč; abyste ho to přinutili udělat, předstíráte bod na jeho obličej. Jestliže zvedne meč ke krytu vaší finty, stal se "poslušným".

Vazba mečů. (Attacare di spada). Situace, ve které dva soupeřící meče zůstanou ve vzájemném kontaktu, oba šermíři se snaží prosadit silou nad druhým. Tuto techniku považuje Fabris za mizernou.

Podvolení meče. (Cedere di spada). Akt podvolení vlastního meče tlaku soupeřovy čepele. Tato akce často následuje za vazbou mečů a je provedena vytvořením výhodného úhlu, ve kterém soupeřovo debole klouže k vašemu forte. Rytiny 25 a 32 jsou příklady podvolení.

Odražení. (Battere, battuta). Břitký úder zasazený vaším mečem na soupeřovu čepel za účelem odstranit ji z linky a připravit se na útok. Fabris tuto techniku silně odsuzuje a tvrdí, že odražení lze snadno přelstít pomocí cavazione.

Promáchnutí meče. (Caduta di spada). Nedobrovolný pohyb meče, který způsobí "promáchnutí" mimo linku. K tomu můžou vést různé okolnosti, například když sek mine cíl nebo když se vám nepodaří nalézt soupeřův meč při pokusu o odražení. Promáchnutí meče může být vodorovné nebo svislé.