Autorův list šlechticům a urozeným pánům

Kdykoli jsem v životě prosil Boha o nějakou důležitou věc, vždy jsem při každé modlitbě snažně prosil, aby (ačkoli se nyní vyjadřuji neobratně a mé jmění je nevalné) mi přesto daroval milosrdenství vděčnosti a abych si uvědomil všechny dobré zvraty osudu, kterých se mi dostalo. Protože mezi všemi ostudnostmi, které člověk může v tomto světě provést, není dle mého mínění ohavnější špatnost, kterou by si Jej smrtelný člověk mohl znepřátelit (ano, Boha samotného), než nevděk.

Byl jsem v Treusiu vašemi vznešenostmi poctěn dvorskými vyznamenáními a vůbec se mnou bylo zacházeno s úctou, ačkoli jsem se málo nebo vůbec nezabýval tím, abych Vás vyučoval jak zacházet se zbraněmi, což byl důvod, kvůli kterému jsem byl najat a placen slušnou rentou. Abych se tedy odvděčil, rozhodl jsem se zpřístupnit zde cestu jak zacházet výhodně a bezpečně se všemi druhy zbraní.

Protože tato má práce bude zaseta do vašich chrabrých srdcí, dá vyrůst plodům výhodného a bezpečného zacházení se zbraní, pokud bude jedinkrát pozorně přečtena, protože vaše řečené vznešenosti ji budou uskutečňovat činy, o kterých si jiní mohou nechat jen zdát. Vždy jsem byl a pořád jsem vroucně oddán sloužit Vaší výsosti, i když mi (s ohledem na vaše různé záležitosti) není vždy dopřáno takto sloužit, a vynasnažím se vyučovat tak, jak jsem si vždy přál. Tímto jiným způsobem vtisknu do vašich ctěných pamětí vše, co při poctivém cvičení může přivést statečného člověka k dokonalosti.

Takže snažně prosím vaše výsosti, aby přijaly tato má upřímná sdělení k vaší ochraně se stejně velkorysou myslí, s jakou jste přijaly mne. Vždy budu chránit a bránit vaši čest před poskvrnou. Pokud bude toto mé první dílo (vydal jsem je pouze za účelem pomáhat a učit ostatní) přijato k obecné spokojenosti, soustředím své úsilí na další práci, která by mohla za prvé stručně ukázat jak při jízdě na koni zacházet se všemi zbraněmi, které zde jsou vyučovány pro pěší a za druhé jak pracovat naprosto se všemi zbraněmi.

Nejoddanější služebník Vašich vznešeností

Giacomo di Grassi z Medeny

portrét Giacoma di Grassiho

Přechozí téma

Předmluva překladatele

Další téma

1. První část

Tato stránka