6. Ruka

Jednotlivé části ruky si nejsou rovnocenné silou a rychlostí. Liší se v každém ohybu, tzn. v zápěstí, lokti a rameni. Údery vedené zápěstím jsou rychlejší, ale také méně silné. Údery vedené z lokte a ramene jsou silnější, ale také pomalejší, protože opisují velkou kruhovou dráhu. A proto radím, aby ten, který vede úder ostřím, nepohyboval ramenem, protože zatímco vede svůj meč po delší dráze, dává čas připravenému nepříteli, aby zaútočil první. Měl by vést úder jen z lokte a zápěstí, které jsou nejrychlejší a zároveň jsou při správném provedení dostatečně silné.

Jak jsem již řekl dříve (a ustanovil jako jeden z principů), přímá linie je nejkratší ze všech (což je pravda). Abychom však mluvili pravdu, je zapotřebí říci, že bod není přímý úder. Dříve než půjdeme dále, bude vhodné ukázat, jakým způsobem jsou body vedeny po kruhu a jak přímo. To se budu snažit předvést co nejjednodušeji a nejstručněji. Nebudu se rozepisovat o důvodech pro seky nebo o tom, jak všechny údery jsou vedeny po kruhu, protože to je dostatečně a jasně vyřešeno v kapitole Ruky a meče. Abych se dostal k tomu, co zde chci především objasnit, nejprve ukáži, jak ruka, která vede bod, vede jej po kruhu.

Je jasné, že všechna tělesa rovného nebo dlouhého tvaru, myslím tím, když mají pevný a nepohyblivý začátek nebo hlavu a pohybují koncem neboli druhou hlavou, vždycky z podstaty jejich pohybu opisují kruh nebo kruhovou výseč. Pokud pak vidíme paži na lidské postavě, jak je nehybně zabudovaná do ramene a dále se pohybuje pouze ta část, která je pod ramenem, není pochyb o tom, že tento pohyb také vytváří kruh nebo jeho část. A toho si může všimnout a vyzkoušet sám na sobě každý člověk, když pohne svou paží.

klouby v ruce

Shledáte-li toto tvrzení pravdivým a nekontroverzním, musí být také pravda, že všechny ty věci, které jsou v paži zabudované a pohybují se spolu s paží, musí se pohybovat po kruhu. Především tato definice je prvním účelem tohoto pojednání.

Nyní přejdu k druhému účelu a popíšu, jak a proč vede člověk, který chce udeřit hrotem [1], svůj úder po přímce. Tvrdím, že když každý jednotlivý pohyb Paže pohybuje mečem, musí vždy nezbytně opisovat kruh z důvodů, které byly popsány dříve. Ale když se to provede normálním způsobem, když paže ve svém pohybu dělá kruh vzhůru a ruka pohybující se v zápěstí vytváří kruh dolů, pak se stane, že meč, pohybující se dvěma protipohyby, se pohybuje po přímce.

Aby bylo možno lépe si toho povšimnout, nakreslil jsem tento obrázek pro lepší pochopení toho, co by mělo být jasné. Paže pohybující mečem způsobí, že meč opisuje kruh vzhůru. Ruka pohybující se v zápěstí může buď zvedat hrot meče směrem vzhůru, nebo jej sklánět dolů. Takže pokud zápěstí nechá hrot padat, zatímco paže zvedá rukojeť, stane se, že hrot meče bodá po přímce na cíl bodu (tedy na jiné místo, než které by vzniklo předpokládaným pohybem po jednom kruhu).

Nechť A, B je kruhem, který je opisován pohybem paže, která (když vede svým pohybem meč) by měla udeřit na bod D. Při pouhém pohybu v rameni by však byl zasažen bod B. A odsud pochází obtížnost bodu neboli úderu hrotem. Pokud by měla ruka udeřit přímo na bod D, je stejně nezbytné zvednout rukojeť vzhůru jako pohnout rukou a zápěstím kruhově dolů. Tím se vyrobí kruh AC, a pak je třeba sklonit hrot meče směrem dolů silou, která zasáhne bod D. To by se nemohlo podařit, kdyby měl člověk bodat mečem pouze pohybem v rameni, když vezmeme v úvahu, že ruka se pohybuje pouze v kruhu se středem E.

přímá linka provedená po kruhové dráze

Z tohoto popisu tedy plyne, že úder hrotem, neboli bod, nemůže být proveden jedním jediným pohybem po přímce, že se skládá ze dvou kruhových pohybů. Jeden vychází z ramene a druhý z pohybu ruky. Dále se v této práci budu odkazovat na tento úder jako na přímý úder [2]. Což, vrátíme-li se k důvodům uvedeným dříve, by již nemělo způsobit žádná nedorozumění. Nejvíc pozornosti a úvah patří tomu, jaké kroky jsou vhodné k tomuto cvičení, protože z nich vychází (mnohem více než z čehokoli jiného) všechen útok a obrana. Tělo je třeba se vší pílí udržovat rovné a stabilní, obrácené k nepříteli raději pravým ramenem než hrudníkem. A to proto, že člověk by měl být nepříteli tak malým cílem, jak je jen možné. Pokud by se mělo stát, že je třeba tělo ohnout jakýmkoli způsobem, je lepší je ohnout dozadu, než dopředu, ke straně vzdálenější od dýky, protože tělo samotné se nikdy nemůže pohybovat dostatečně rychle jakýmkoli směrem a stejně tak hlava, která je součástí těla, a přitom je velmi důležitá.

Když člověk udeří, buď jeho noha, nebo paže jsou vrženy kupředu tak, jak je to v dané chvíli nejlepší pro jeho postup [3]. Pokud se přihodí, že může účinně napadnout nepřítele, aniž by nutně musel udělat krok, musí použít pouze pohyb paže a své tělo musí udělat tak pevným a nehybným, jak jen lze a jak je to zapotřebí.

Nedoporučuji takový styl boje, při kterém se lidé postupně více a méně odkrývají [4], někdy se skloní na jednu stranu, někdy na druhou, jako by se hýbali slimáci. Všechny tyto pohyby nelze vykonat v jeden čas, například když pohnou tělem dolů, musí se zvednout, aby mohli udeřit silou seshora. A při tomto zvedání mohou být zasaženi. Jejich těla jsou zkroucena takovým či onakým způsobem.

Raději tedy nechť každý člověk stojí v takovém pořádku, jaký jsem popsal dříve, a ať se při útoku i při obraně snaží co nejvíce, aby to provedl ne ve dvou taktech neboli dvou pohybech, ale raději v polovině taktu (nebo pohybu), pokud je to možné.

Když se zmiňuji o pohybu nohou (ze kterých vznikají výborné příležitosti pro útok i pro obranu), musím říci, že jsem viděl mnoho různých situací, kdy bylo díky znalosti přesného a rozvážného pohybu nohou dosaženo čestného vítězství v arénách i v běžných soubojích. A kdy uspěchané použití nohou bez znalosti pravidel vedlo ke zraněním a chybám. Díky rozdílům mezi lidmi nemohu položit přesné měřítko pro pohyb nohou; někteří jsou velké postavy, jiní jsou malí. Pro některé je lepší udělat krok na délku jejich paže, a pro jiné je vhodná polovina té délky nebo více. Proto radím každému člověku, aby si ve všech střezích vytvořil takový rozumný krok, ve kterém při kroku dopředu za účelem zasadit úder provede výpad kroku jednou nohou, a při obraně nechť se vzdálí tak, jak je to jen možné bez nebezpečí pádu.

A protože nohy se v tomto cvičení pohybují různými způsoby, měl bych pro lepší orientaci pojmenovat každý pohyb tak, abych používal v tomto díle pouze mé názvosloví.

Je známo, že nohy se pohybují buď rovně, nebo po kruhu. Pokud se pohybují rovně, pak buď dopředu, nebo dozadu, a pokud se pohybují přímo dopředu, vytváří buď půlkrok, nebo celý krok. Celým krokem je míněno, když je noha posunuta zezadu dopředu a tím se stane z bývalé přední nohy noha zadní. Tento krok je někdy proveden přímo, jindy šikmo. Slovem přímo míním po přímé linii, ale to se stává vzácně. Šikmým krokem je míněno, když se zadní noha také posune dopředu, ale šikmo [5], a jak jde kupředu, je na ní nesena váha těla mimo přímou linii, po které se vede úder.

Přímý krok zpět, jak vyplývá z názvu, je používaný častěji po přímé linii než šikmo. Poloviční provedení těchto kroků vzad a vpřed nazývám půlkrokem, to jest: když se zadní noha přesune k přední a tam zůstane nebo když se z tohoto postoje přední noha posune kupředu, tam zůstane a pak se vrátí zpět. Tyto půlkroky jsou používány často po přímé linii i šikmo, dopředu i dozadu. Kruhové kroky se nepoužívají jinak než v půlkrocích a dělají se takto: při provedení kroku je nutno opsat kruh přední nohou doleva nebo doprava tak, aby se dělaly kruhové kroky z pevně zakotvené zadní nohy. Pak se s přísunem zadní nohy pohne tělo doprava nebo doleva. Nebo se zpevní přední noha a pohybuje se podobně zadní nohou doleva či doprava. Všechny tyto kroky mohou člověka posunout jakýmkoliv způsobem dopředu a dozadu.

provedení kroků
[1]vést bod
[2]úder po přímé linii
[3]vytvoření výhody, převahy
[4]mění zásahovou plochu svého těla vůči soupeři
[5]kousek do strany

Přechozí téma

5. Ohledně bodání

Další téma

7. O krocích

Tato stránka